Poskytuji právní služby v rámci širokého spektra své generální praxe. Jsem schopen Vám připravit komplexní řešení Vašeho problému. Uvedený výčet není všeobsáhlý, proto mě neváhejte kontaktovat pro více informací.

Trestní právo

 • obhajoba obviněného ve všech stadiích trestního řízení vč. řízení před Nejvyšším soudem a Ústavním soudem, včetně
  • přípravné řízení
  • řízení před soudem včetně řízení odvolacího
  • vazební řízení
  • dovolací řízení
  • řízení o podmíněném propuštění na svobodu
  • možnost uplatnění některého odklonu jako podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání nebo u mladistvých odstoupení od trestního stíhání
  • obhajoba mladistvého i obviněných právnických osob
  • obhajoba u skutkově i právně složitějších případů – např. u hospodářské kriminality
 • zastupování poškozeného
  • adhezní řízení k náhradě újmy způsobené trestným činem

Občanské a obchodní právo

 • tvorba a revize všech typů smluv – např. smlouvy kupní, o dílo, zprostředkovatelské, nájemní, o půjčce (zápůjčce), výpůjčce, výprose, leasingové smlouvy
 • komplexní řešení vymáhání pohledávek, včetně jejich zajišťování a postupování
 • soudní spory – zastupování ve všech typech civilního řízení před soudy
 • spory z pojištění – náhrady škody a nemajetkové újmy
 • právo nemovitostí, včetně bytové právo a problematika SVJ
 • exekuční řízení
 • insolvenční řízení a oddlužení
 • korporátní agenda – vše kolem zakládání a změn v obchodních společnostech, přípravy valných hromad, zastupování v rejstříkovém řízení apod.
 • družstevní právo
 • obchodně závazkové vztahy – smlouvy, zajištění pohledávek, licence, ochranné známky
 • vypořádání spoluvlastnictví
 • směnky a šeky – tvorba, převod, vymáhání

Jsem schopen Vám nabídnout rovněž plně fungující ready-made společnosti s.r.o. Všechny mnou nabízené společnosti mají řádně splacený základní kapitál, podíly jsou plně převoditelné představované vydanými kmenovými listy, společnosti jsou bez jakýchkoliv dluhů a mají rovněž zřízený bankovní účet. Lze je tedy ihned využít pro Vaše podnikání.

Rovněž Vám mohu pomoci při tvorbě všech insolvenčních podání, včetně insolvenčních návrhů a návrhů na povolení oddlužení.

Rodinné právo

 • rozvod sporný i nesporný
 • řešení výživného dětí i manžela
 • řešení vypořádání společného jmění

Přestupkové a správní právo

 • zastupování v přestupkovém řízení
 • zastupování v řízení před správními soudy
 • zastupování před úřady a správními orgány – např. celním úřadem, katastrálním úřadem nebo stavebním úřadem

Pracovní právo

 • problematika vzniku, změn a ukončování pracovního poměru, včetně odstupného
 • tvorba a revize pracovních smluv a dalších pracovněprávních dohod
 • zastupování v pracovněprávním sporném soudním řízení
Advokátní úschovy

 • úschova peněz
 • úschova listin
Ověřování podpisů, konverze dokumentů